Nowelizacja upadłości konsumenckiej już 23 marca 2020 r.

23 marca 2020 r. wejdzie nowelizacja prawa upadłościowego, która odmieni całkowicie obecny kształt upadłości konsumenckiej. Od tej daty dojdzie do wielu zmian dla konsumentów, którzy będą mogli łatwiej ogłosić upadłość, ale trudniej będzie im uzyskać oddłużenie. Jakie zmiany nadchodzą oraz na co zwrócić uwagę będziemy opisywać regularnie w naszych wpisach, które poruszą tematy: Podstawy ogłoszenia Read more about Nowelizacja upadłości konsumenckiej już 23 marca 2020 r.[…]

Względy Słuszności i Względy Humanitarne

Zgodnie z treścią art. 4914 ustawy Prawo Upadłościowe: sąd upadłościowy oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem jego zgłoszenia: w stosunku do dłużnika prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe i zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika, plan spłaty wierzycieli ustalony we wcześniej prowadzonym konsumenckim postępowaniu upadłościowym Read more about Względy Słuszności i Względy Humanitarne[…]

Praca za Granicą a Upadłość Konsumencka

Zgodnie z art. 19 Ustawy – Pr. Upadłościowe sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika, przez co rozumiemy miejsce, które jest regularnym ośrodkiem ekonomicznym dłużnika i które jest rozpoznawalne w ten sposób dla osób trzecich. Domniemywa się, że takim ośrodkiem dla osoby fizycznej jest główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej Read more about Praca za Granicą a Upadłość Konsumencka[…]

Postępowanie Egzekucyjne a Upadłość Konsumencka

Z dniem ogłoszenia upadłości postępowanie egzekucyjne wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości skierowane do składników masy upadłości zostaje z mocy prawa zawieszone (nie trzeba kierować już żadnych wniosków o zawieszenie postępowania egzekucyjnego). Zawieszenie to dotyczy to egzekucji wszystkich wierzytelności, które powstały do czasu ogłoszenia upadłości, w tym wierzytelności zabezpieczonych zastawem lub hipoteką.  Sumy uzyskane w zawieszonym Read more about Postępowanie Egzekucyjne a Upadłość Konsumencka[…]

Oddalenie Wniosku o Ogłoszenie Upadłości Konsumenckiej

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, gdy: Dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa; W przeciągu 10 lat przed złożeniem wniosku: w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, które zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika; uchylono ustalony dla dłużnika plan spłaty na podstawie Read more about Oddalenie Wniosku o Ogłoszenie Upadłości Konsumenckiej[…]

Mieszkanie a Upadłość Konsumencka

Po ogłoszeniu upadłości cały majątek upadłego wchodzi do masy upadłości (wszystkie jego ruchomości i nieruchomości). Następnie są one spieniężane przez syndyka w celu zaspokojenia wierzycieli. W przypadku sprzedaży nieruchomości sąd na wniosek upadłego może wyodrębnić kwotę potrzebną na wynajem lokalu na okres od 12 do 24 miesięcy. Wysokość tej kwoty zostaje określona postanowieniem sędziego, na Read more about Mieszkanie a Upadłość Konsumencka[…]